sob.. gru 2nd, 2023

W Polsce, uprawniony do głosowania jest obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat1. Czynne prawo wyborcze przysługuje również obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi, którzy mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej12. Prawo to nie przysługuje osobom pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawionym praw wyborczych prawomacnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnionym prawomocnym orzeczeniem sądu6.

Warunki uczestnictwa w różnych wyborach

  1. Wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej: Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat1.
  2. Wybory do Parlamentu Europejskiego: Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim oraz obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1.
  3. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim oraz obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego16.

Jak głosować?

Aby wziąć udział w głosowaniu, należy być wpisanym do spisu wyborców1. W przypadku wyborców stale zamieszkałych za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu, powinni złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w odpowiednim terminie3.