sob.. gru 2nd, 2023

Dyskryminacja jest zjawiskiem, które dotyka społeczeństwa na całym świecie, a Polska nie jest wyjątkiem. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieją prawa i regulacje mające na celu zwalczanie dyskryminacji w różnych dziedzinach, takich jak zatrudnienie, mieszkalnictwo, kredytowanie, korzystanie z miejsc użytku publicznego oraz niesekciarskich instytucji2. Jednak mimo tych regulacji, pytanie brzmi: czy w Polsce występuje dyskryminacja?

Prawo a rzeczywistość

Polska, jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, zobowiązała się do przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka, w tym walki z dyskryminacją. W 2019 roku Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej ONZ zakończył rozpatrywanie sprawozdania Polski dotyczącego wdrożenia postanowień Międzynarodowej Konwencji o Likwidacji Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej6. W sprawozdaniu tym podkreślono, że Polska podjęła wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie gwarancji prawnych dla równego traktowania i zwalczania przestępstw z nienawiści6.

Jednak mimo tych działań, eksperci Komitetu wyrazili zaniepokojenie traktowaniem mniejszości w Polsce, w tym społeczności romskiej, oraz użyciem mowy nienawiści i podżegania do nienawiści w ramach ram politycznych6. Zwrócili również uwagę na brak dowodów na skuteczne ściganie przestępstw z nienawiści i skuteczne zakazywanie i tłumienie mowy nienawiści6.

Dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy jest jednym z obszarów, w których dyskryminacja może mieć poważne konsekwencje dla osób dotkniętych tym zjawiskiem. W Polsce prawo zabrania dyskryminacji w zakresie zatrudnienia2. Mimo to, zjawisko mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy jest obecne i ma swoje miejsce w polskim prawie pracy5.

Podsumowując, mimo istnienia praw i regulacji mających na celu zwalczanie dyskryminacji, nadal istnieją obszary, w których dyskryminacja jest obecna w Polsce. Jest to złożony problem, który wymaga dalszych działań na rzecz promowania równości i zwalczania dyskryminacji we wszystkich aspektach społeczeństwa.