Fri. Feb 23rd, 2024

Unia Europejska (UE) od lat angażuje się w działania na rzecz obronności i zarządzania kryzysowego poprzez Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Ustanowiona w 1999 roku jako Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, a następnie przekształcona w obecną formę na mocy Traktatu Lizbońskiego w 2009 roku, WPBiO stanowi kluczowy element Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Siedziba głównych organów WPBiO, w tym Wojskowych i Cywilnych Struktur Planowania i Prowadzenia Działań, mieści się w budynku Kortenberg w Brukseli, Belgia. Na czele struktur stoją wysokiej rangi przedstawiciele, w tym Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Josep Borrell, oraz Dyrektor Generalny Sztabu Wojskowego, generał Esa Pulkkinen.

W ramach WPBiO, UE dysponuje znaczącymi zasobami osobowymi, w tym ponad 1,4 miliona aktywnego personelu wojskowego oraz ponad 2,3 miliona rezerwistów (dane z 2016 roku). Budżet na obronność w 2018 roku wyniósł 223,4 miliarda euro, co stanowiło około 1,5% PKB UE w 2020 roku.

FAQ

Czym jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO)?
WPBiO to strategia Unii Europejskiej w dziedzinie obronności i zarządzania kryzysowego, będąca częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Kiedy została ustanowiona WPBiO?
WPBiO została ustanowiona w 1999 roku jako Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, a jej obecna forma obowiązuje od 2009 roku, kiedy to weszła w życie na mocy Traktatu Lizbońskiego.

Gdzie znajduje się siedziba WPBiO?
Siedziba głównych organów WPBiO znajduje się w budynku Kortenberg w Brukseli, Belgia.

Ile wynosi budżet na obronność w ramach WPBiO?
W 2018 roku budżet na obronność wyniósł 223,4 miliarda euro, co odpowiadało około 1,5% PKB UE w 2020 roku.

Wyjaśnienie użytych terminów

Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – to urzędnik UE odpowiedzialny za kierowanie Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa, w tym WPBiO.

Traktat Lizboński – to umowa międzynarodowa, która weszła w życie w 2009 roku i zmieniła sposób funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym aspekty związane z polityką bezpieczeństwa.

PKB (Produkt Krajowy Brutto) – to całkowita wartość wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w danym kraju w ciągu roku, stanowiąca miernik wielkości gospodarki.