Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH KULISY24

 

Kulisy24 jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz Internetowym serwisem prasowym/dziennikiemrozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie wydawanym przez: ARTNET Sylwester Latkowski.

 

KULISY24 w postaci wydania papierowego, jak i  Internetowego serwisu prasowego/dziennika Kulisy24.com (dalej zwany „Internetowym serwisem prasowym”), podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

 

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania KULISY24 lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszyregulamin i uznaje, że – w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego – stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. SŁOWNIK POJĘĆ ZDEFINIOWANYCH W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

 1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);
 2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w KULISY24;
 3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;
 4. Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowegodostępnywyłącznie dla Użytkowników serwisu;
 5. Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego;
 6. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20%-części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;
 7. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;
 8. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;
 9. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykułw całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;
 10. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów – z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;
 11. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;
 12. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz – w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;
 13. Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.800 znaków ze spacjami[1] lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.800 znaków ze spacjami;
 14. Objętość artykułu – liczba znaków ze spacjami w Artykule;
 15. © - znak zastrzeżenia praw autorskich;
 16. - znak odpłatności;
 17. © - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z ustaleniami z wydawcą Kulisy24 i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 18. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.
 19. Użytkownik Instytucjonalny – podmiot,będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;
 20. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika  na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać  korzystania  z Serwisu  za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;.
 21. Wydawca – wydawca KULISY24: ARTNET Sylwester Latkowski, ul. Klimczaka 10d/2, 02-797 Warszawa

 

II. Zasady korzystania z KULISY24 przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z KULISY24 w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z KULISY24 jako bazy danych i  Internetowego Serwisu Prasowego KULISY24 jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż KULISY24 lub treści z Internetowego Serwisu Prasowego KULISY24 zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z KULISY24 lub Internetowego Serwisu Prasowego KULISY24 w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym,Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość KULISY24 lub Internetowego Serwisu Prasowego KULISY24 poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

 

III. Zasady korzystania z KULISY24 w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.
 

1) PRZEDRUKI

 1. Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami© bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.
 2. Kwota za pzredruk, o którym mowa w punkciea) zgodnie z ustaleniami z wydawcą Kulisy24; opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;
 3. W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą;
 4. Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich,jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego[2].W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą;
 5. Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:
 • przez 24 godziny od dnia wydania KULISY24 lub Internetowego Serwisu Prasowego KULISY24 przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,
 • 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,
 • 14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,
 • 31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,
 • 90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.
 1. Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;
 2. Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.

2) PRZEGLĄDY PRASY

 1. Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej[3], w programach radiowych i telewizyjnych;
 2. Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;
 1. OPRACOWANIE
  1. Rozpowszechnianie OpracowaniaArtykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się zWydawcą;
  2. Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.
 2. CYTAT
 1. Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;
 2. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;
 3. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5%objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, CytatArtykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności.
 5. Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.
 6. Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar CytatuArtykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.

 

5) MONITORING MEDIÓW

Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie KULISY24 lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy.

 

 

[1] Polska Norma.

[2]Wynika to z art. 7 p.a.p.p. w zw. z art. 10 i 10 bis Konwencji Berneńskiej oraz art. 10 ust. 2 traktatu WIPO o prawie autorskim, oraz z art. 5 ust.3 pkt. c) i o) Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 22 maja 2001 r. o harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (tzw. dyrektywa INFOSOC).

[3] Dyrektywa INFOSOC nie przewiduje takiego wyjątku dla utworów udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet.