02 Marca 2016

Nasze śledztwa
K48l.jpg
autor: Redakcja

Odpowiedź rzecznika prasowego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie

  • wiezienie.jpg PAP/Marcin Obara

Odnosząc się do publikacji z dnia 1 marca 2016 r. pn. „Prywatne więzienie gangstera Famy”, która ukazała się na portalu Kulisty24, informuję, że aktualnie w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przeprowadzane są dwie kontrole: z ramienia Centralnego Zarządu Służby Więziennej – Biura Spraw Wewnętrznych oraz z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, które weryfikują podniesione w artykule wątki.

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie funkcjonuje w strukturze Aresztu Śledczego w Grójcu, ten zaś podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie. Jednostki są na bieżąco kontrolowane, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uchybień są one niwelowane. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy m.in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, prowadzenie w zakładach karnych i aresztach śledczych oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec skazanych, jak również zapewnienie w jednostkach porządku i bezpieczeństwa. Mając powyższe na uwadze Służba Więzienna podejmuje różnorakie działania w zakresie zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w trakcie odbywania kary. Funkcjonariusze w trakcie wykonywania swoich obowiązków przestrzegają praw skazanych, kierują się zasadami humanitaryzmu i poszanowania godności.

 

 

Odpowiadając na skierowane przez Pana pytania do administracji Aresztu Śledczego
w Grójcu  informuję, co następuje:

Ad.1 i 2. Nie wykazano, by w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie zdarzały się przypadki cyt. „uciszania niepokornych osadzonych przez bicie w pokojach wychowawców”.
W podawanym przez Pana okresie listopad 2015 – luty 2016 wpłynęły natomiast dwie skargi osadzonych w sprawie domniemanego pobicia, jednakże postępowania wyjaśniające nie potwierdziły, by do takich zdarzeń w istocie doszło.

 Ad. 3. Zasady udzielania przepustek w areszcie śledczym i oddziale zewnętrznym określają aktualnie obwiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego. Jak dotychczas nie stwierdzono aby ich udzielanie odbywało się niezgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa. Sprawy osób wymienionych przez Pana w mailu stanowią również przedmiot kontroli.

Ad. 4. Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie podejmuje różnorakie działania zarówno w zakresie zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w trakcie odbywania kary, jak też zapobiegające przenikaniu na teren więzień przedmiotów niedozwolonych, niebezpiecznych i substancji psychoaktywnych. Z praktyki penitencjarnej wiadomo,
iż podejmowane są próby wprowadzenia na teren zakładów karnych i aresztów śledczych różnych substancji, w tym psychoaktywnych, jednak brak jest jakichkolwiek dowodów, by były one skuteczne w odniesieniu do Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie, bądź by funkcjonariusze uczestniczyli w tym procederze.

Ad.5. Odpowiedź na pytanie czy w Oddziale Zewnętrznym Stawiszyn fałszuje się i zmusza do fałszowania dokumentacji funkcjonariuszy w przypadku wystąpienia zdarzenia lub kontroli jednostki w Oddziale Zewnętrznym Stawiszyn, czy fałszowaniu dokumentacji odnośnie niepowrotów osadzonych z przepustek z zatrudnienia jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, iż będzie wymagała wyjaśnienia w odrębnym, już wdrożonym trybie.

Jeżeli zaś chodzi o  niszczenie korespondencji urzędowej osadzonych (skargi) w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, to działanie takie w świetle trybu postępowania z tego typu korespondencją jest mało prawdopodobne. Korespondencja osadzonych wysyłana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a każdy skazany otrzymuje potwierdzenie nadanej przez siebie korespondencji urzędowej.

Ad. 6. Odnosząc się do kwestii zatrudnienia osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, informuję, że były one przedmiotem kontroli (jeszcze przed skierowaniem zapytania w tym przedmiocie). W trakcie czynności wyjaśniających istotnie stwierdzono w jednym przypadku pewne nieprawidłowości, które zostały omówione z kadrą penitencjarną jednostki w celu ich wyeliminowania.

Dodam, że w związku z poruszaną przez Pana w zapytaniu problematyką, w szczególności dot. ewentualnych pobić osadzonych, nieuzasadnionego, niezgodnego z prawem, faworyzowania niektórych skazanych, rzekomego handlu środkami psychoaktywnymi, fałszowania dokumentacji urzędowej aktualnie w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przeprowadzane są dwie kontrole: z ramienia Centralnego Zarządu Służby Więziennej – Biura Spraw Wewnętrznych oraz z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, w trakcie których dodatkowo weryfikowane są podniesione w mailu wątki w celu weryfikacji, czy aby wymienione negatywne zjawiska rzeczywiście miały miejsce.

Kpt. Arleta Pęconek

Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego w Warszawie

Tagi: stawiszyn, areszt śledczy, fama, przemoc, rzecznik prasowy, ministerstwo sprawiedliwości, sylwester latkowski

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone